Opfinders rettigheder og pligter

Rettigheder og pligter

Hvad gør en opfindelse indberetningspligtig?

Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Lov nr. 347 af 2. juni 1999) trådte i kraft den 1. juni 1999 og gælder for opfindelser gjort efter den 1. januar 2000. Lov nr. 347og de efterfølgende ændringer betyder, at Aalborg Universitet som arbejdsgiver nu har fået ret til at overtage alle rettigheder til en opfindelse, som medarbejderen har gjort i relation til sit arbejde.

Hvem er omfattet af indberetningspligten?

Alle videnskabelige medarbejdere og lærere, herunder ph.d.-stipendiater samt teknisk-administrativt personale uanset, om den pågældende medarbejder er heltids- eller deltidsansat, er omfattet af lovens indberetningspligt.

Gælder indberetningspligten også ved ophør af ansættelse ved Aalborg Universitet?

Selvom ansættelsesforholdet med universitetet er ophørt, kan Aalborg Universitet gøre krav på retten til en opfindelse, hvis denne er gjort i relation til ansættelsesforholdet ved Aalborg Universitet. Det påhviler Aalborg Universitet som arbejdsgiver at bevise, at der er tale om en tjenesteopfindelse.

Er der forskel på at være eksternt finansieret og traditionelt universitetsansat?

Alle ansatte (også de eksternt finansierede) er at betragte som universitetsansatte, hvis de har et ansættelsesbrev fra Aalborg Universitet og er dermed omfattet af lovens bestemmelser.

Omfatter loven universitetsansatte, som i deres fritid gør en opfindelse?

Det er i praksis meget vanskeligt at afgøre, om en opfindelse er frembragt i eller uden for ansættelsesforholdet. Hvis opfindelsen har relation til den universitetsansattes faglige område ret bredt forstået, anses opfindelsen for gjort i relation til arbejdet. Hvis opfindelsen derimod er gjort inden for et helt andet fagområde, betragtes den som forskerens egen private opfindelse.

Omfatter loven opfindelser frembragt via bijobs hos samarbejdspartnere og/eller eksterne bevillingsgivere?

Hvis en forsker frembringer en opfindelse via et bijob indenfor sit fagområde, er denne omfattet af loven. Opfindelsen skal følgelig indberettes til universitetet. Hvis det i ansættelseskontrakten ønskes anført, at en opfindelse gjort i et bijob tilhører virksomheden, skal dette krav først godkendes af universitetet.

Må en ansat på Aalborg Universitet selv indgå samarbejdsaftaler med virksomheder m.m.?

En medarbejder på Aalborg Universitet kan ikke på egen hånd indgå samarbejdsaftaler med virksomheder. Samarbejdsaftaler udarbejdes af Kontraktenheden ved Aalborg Universitet.

Hvornår må jeg offentliggøre/publicere min opfindelse?

Når du har indberettet din opfindelse til universitetet, er det fast praksis, at fremadrettet offentliggørelse aftales med AAU Forskningsinnovation for ikke at skade kommercialiseringsmulighederne. En utidig offentliggørelse vil ødelægge mulighederne for at patentere opfindelser.

Hvem skal betale patenteringsudgifterne m.m.?

Hvis AAU Forskningsinnovation vurderer, at universitetet skal overtage rettighederne til opfindelsen, er universitetet forpligtet til selv at afholde alle patenteringsudgifterne m.m. Hvis universitetet ikke ønsker at overtage rettighederne til opfindelsen, står det frit for opfinderen selv at indlede en kommercialiseringsproces. Opfinder skal dog selv afholde alle udgifter i forbindelse hermed.

Hvordan fordeles et overskud mellem opfinder, institut og universitet?

Se gældende vederlagsregler (1. juni 2009).

Kontakt AAU Forskningsinnovation

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

AAU Forskningsinnovation
Tlf.: 9940 9336 
E-mail: patent@adm.aau.dk

Medarbejdere og vejvisning

Du er velkommen til at følge med på vores SoMe: