Proof of Concept

Proof of Concept på Aalborg Universitet

AAU modtager 50-70 nye opfindelser hvert år, som aktivt søges kommercialiseret. AAU har en af de højeste succesrater blandt danske universiteter for nyttiggørelse af forskning, og AAU Proof of Concept skal bidrage til fortsat at sikre dette, samt til at sikre, at flere forskningsresultater på tværs af alle hovedområder søges kommercielt nyttiggjort.

BAGGRUND FOR PROOF OF CONCEPT

Historisk set har ca. 10-15 opfindelser per år på Aalborg Universitet et stort kommercielt potentiale, men er samtidigt meget tidlige i processen. De skal derfor modnes og dokumenteres yderligere, for at kunne afsættes til virksomheder og/eller danne baggrund for forskningssamarbejde. Det ses ofte, at private virksomheder og investorer er tilbageholdende med at investere i tidlige universitetsopfindelser grundet den høje risiko.

Som led i strategipulje 2 blev der bevilget midler for perioden 2018-2021, og på baggrund af dette har AAU Innovation udarbejdet et koncept for en selvstændig AAU Proof of Concept-ordning. Med start primo 2018 har denne ordning til formål at lukke dele af det finansieringsgab, der er for modning af forskningsresultater og dermed sikre, at AAU forsat har succes med nyttiggørelse af forskning gennem fokus på både opfindelser, software og perspektivrige forskningsresultater i øvrigt.

AAU Proof of Concept er forankret i AAU Viden for Verden strategi pkt. 9.2.

FormålET PÅ AAU

Aalborg Universitet har et mål om at øge antallet af succesfulde kommercialiseringer. AAU Proof of Concept skal derfor køre efter et industri-nært koncept, som skal:

 1. Sikre midler til modning og dokumentation af tidlig, men lovende teknologi og forskningsresultater.
 2. Flytte teknologien til et stadie, hvor investorer og virksomheder kan tage over, så tidlige opfindelser og forskningsresultater med stort potentiale kan kommercialiseres.

AAU PoC - Seneste nyt

Næste ansøgningsdeadline er D. 17 august 2021

NB: Grundet Viden for Verden strategi perioden stopper i 2021, så er det kun muligt at søge Type 1 mini PoC op til 100.000 DKK og projektet skal være afsluttet med årets udgang.

Har du spørgsmål til AAU Proof of Concept i forbindelse med Coronavirus (COVID-19), så send venligst en e-mail til Jens Frede Rasmussen fra Patent & Kommercialisering på jfr@adm.aau.dk.

Hvad og hvem kan søge?

Midler kan søges af alle AAU ansatte ift.:

 • Opfindelser
 • Software
 • Forskningsresultater der ikke kan IP-beskyttes som opfindelser 

Ovenstående, der søges PoC midler til, skal opfylde formaliakrav som er:

 1. AAU råder 100% rettighederne over, eller
 2. 3. parts rettigheder skal overdrages til AAU for at kunne komme i betragtning til PoC midler,
 3. Særlig for ikke IP-beskytbare opfindelser: Der skal indgåes en aftale om overdragelse dele af opfindelsens ejendom til AAU før Proof of Concept midler kan bevilliges. 
 4. Have en konkret virksomhed / partners interesse. Som regel vil der være tale om et Letter of Intent/Interest (se afsnit om interessetilkendegivelse) som er vedlagt i forbindelse med ansøgningen.

Sluttelig skal ejerskab af IP rettigheder være fastslået på ansøgningstidspunktet.

Ansøgninger laves i fællesskab med Patent & Kommercialisering ved AAU Innovation.  

Interessetilkendegivelse

I forbindelse med PoC projekter, modner vi forskningsbaserede opfindelser så virksomheder, innovationsmiljøer og venturekapital virksomheder kan få interesse i at bringe opfindelserne videre til nye/forbedrede produkter, via licens, patent køb og spin-out selskaber sammen med AAU.

Interessetilkendegivelser fra virksomheder i forbindelse med ansøgning om midler, skal vise at der allerede nu er kommerciel interesse i slutproduktet.

En god interessetilkendegivelse indeholder bl.a.

 • Interesse i opfindelsen fra virksomheden, perspektiveret mod det markedspotentiale virksomheden ser, set i forhold til det/de produkter virksomheden leverer/producerer.
 • Specifikke teknisk krav til hvad der skal være opfyldt for at virksomheden vil licensere/købe rettigheder hhv. være med i spin-out selskab.

Eksempler på Letter of Interest / Intent kan ses her.

Ansøgning og deadlines

I samarbejde med Patent & Kommercialisering udfyldes et ansøgningsskema.

Der er planlagt 3 ansøgningsrunder per år i 2018 til 2021.

Deadlines for ansøgninger i 2021

17 august 2021

NB: Grundet Viden for Verden strategi perioden stopper i 2021, så er det kun muligt at søge Type 1 mini PoC op til 100.000 DKK og projektet skal være afsluttet med årets udgang.

 

Brug af midler

 • Frikøb af forskere, ph.d. og videnskabelige assistenter fra undervisning og forskning, så de i en periode kan koncentrere sig om at udvikle deres opfindelse.
 • Ansætte projektmedarbejdere, der kan arbejde fokuseret med opfindelsen sammen med forskerne.
 • Anskaffelse, drift eller leje af nødvendigt apparatur og materialer.
 • Rejseudgifter for eget personale og eksterne konsulenter.
 • Køb af eksterne ydelser – feasibility-studier, forsøg, udvikling af prototyper, markedsundersøgelser, udarbejdelse af forretningsplan, etc. og til at inddrage ekstern assistance til markedsvurdering og kommercialisering af opfindelsen.  

Budget og medfinansieringskrav

Budget for AAU Proof of Concept er op til 6 DKK mio. kr. pr. år (op til 12 store / 60 mindre projekter op til DKK 500.000 / 100.000 pr. opfindelse).

AAU Proof of Concept kræver, at en ansøgning har 2/3 medfinansiering. De resterende 1/3 kommer fra AAU Innovation.
De 2/3 medfinansiering skal komme fra et institut / fakultet eller via ekstern finansiering. Hvorledes denne 2/3 er fordelt mellem disse tre parter er op til ansøgeren og ikke AAU Proof of Concept.

Et eksempel på samfinansiering kan være frikøb af timer for forskeren. 

Hvad kan der søges?

Type 1 Projekt

Formålet med type 1 projekt kan eksempelvis være afhjælpe præciseringen for at begrænse tekniske og kommercielle risici af en opfindelse.

Type 1 projekter kan søge om midler på op til 100.000 kr. for en projektlængde på maksimum 6 måneder.

Type 2 projekt

Type 2 projekt omfatter aktiviteter til at udvikle, kvalitetskontrollere og verificere. Sagt med andre ord til modning og dokumentation af en opfindelses teknologiske og kommercielle potentiale. Pengene kan fx bruges til at lave tekniske forsøg og prototypetest med henblik på at dokumentere potentialet i en ny teknologi og til at afdække anvendelsesmuligheder og markedspotentiale, til udvikling af forretningsmodel og til at engagere kommercielle partnere i videreudviklingen af en ny forskningsbaseret opfindelse.

Type 2 projekt kan søge om midler op til 500.000 DKK for en projektperiode på maksimum 9 måneder.

Generelt gælder det for ansøgningerne, at disse ikke er begrænset til kun disse midler. Såfremt at ansøgningerne kan suppleres af yderligere eksterne midler/fonde, hvis der er adgang til sådanne, vil blive behandlet ansøgningsmæssigt på samme niveau som dem uden yderligere eksterne midler.

Særligt vedrørende ikke IP-Beskytbare opfindelser

AAU Proof of Concept har årligt afsat op til 10% af midlerne særligt til ikke IP-beskytbare opfindelser. Samme krav om medfinansiering gælder disse typer af opfindelser.

Resultatopfølgning

Projekter som bevilliges midler, skal mundtligt gennemgå planen for projektet i opstartsfasen for PoC med en TTO medarbejder.

Projektet skal ligeledes have en halvvejs afrapportering med en medarbejder fra Patent og Kommercialisering. Dette er for at sikre en fremdrift mod målopnåelse af Proof of Concept projektet.

Sluttelig skal der skriftelig redegøres for brugen af midlerne. Det er ansøgeren selv, som er ansvarlig for den økonomiske opfølgning.

Hvorfor skal ovenstående ske? Fordi resultaterne skal:

 • Dokumenteres og evalueres løbende, og
 • Anvendes aktivt til kommercialisering igennem hele projektet.

Opfølgning

 • Økonomiopfølgning redegøres for af ansøgeren af Proof of Concept midler.
 • Resultatopfølgning: Er projektets milestones opnået? Er målet for Proof of Concept opnået?
 • Der skal ikke laves nogen decideret forskningsmæssig slutrapport.

Proof of Concept Forløbet

Tidlig teknologi kan være svær at afsætte, da teknologien ofte endnu ikke er bevist. Her kommer Proof of Concept ind i billedet, da formålet med PoC er at bringe opfindelser til et nyt modningsstadie. Et Proof of Concept forløb udfolder sig som vist på ovenstående billede og forklaret herunder:

1. OPFINDELSE

Behovet opstår. Opfindelsen er på et tidligt stadie, og har behov for Proof of Concept for yderligere at teknologimodne. 

2. ANSØGNING

Der ansøges om PoC. Kravene til formalia er:

 • AAU råder 100% over rettighederne til, eller
 • 3. parts rettigheder skal overdrages til AAU for at kunne komme i betragtning til PoC midler
 • Særlig for ikke IP-beskytbare opfindelser: Der skal indgåes en aftale om overdragelse dele af opfindelsens ejendom til AAU før Proof of Concept midler kan bevilliges. 
 • Have en konkret virksomhed/ partners interesse. Et Letter of Intent/Interest.

3. VURDERING

Ansøgningen vurdereres indenfor 5 områder: Markedsforhold, patentets styrke (ses bort fra hvis, der er tale om en ikke-IP beskyttet opfindelse), teknologi beskrivelse, projektets plan/struktur/budget og sidst, personer/opfindere.

PoC Boardets eksterne medlemmer vil bestå af erfarne erhvervsfolk med kompetencer inden for primært energi, teknik, biotech, medtech, produkt- og forretningsudvikling.

4. SCREENING

Boardet foretager en screening og samlet vurdering af de 5 områder, samt ser på, at der ingen kritiske mangler er. Desuden vurderes den umiddelbar tiltro til, hvorvidt en PoC bevilling kan føre opfindelsen videre.

5. PITCH

Opfinder præsentererer på 15 minutter konceptet bag opfindelsen. Pitchen afsluttes med en 30 min spørgerunde fra boardet, både ift. præsentationen, men også ift. ansøgningen.

6. BESLUTNING

Boardet bliver herefter enige om, hvilke opfindelser de tror mest på, baseret på vurderingen af de 5 området + pitch og spørgerunde, og bevilliger herefter midler til gennemførelse af et Proof of Concept.

7. PoC bevillingstyper

PoC gennemføres og tildeles. Der findes to bevillingstyper:

 • Type 1 projekt:    Max. DKK 100.000   Max. længde på 6 måneder 
 • Type 2 projekt:    Max. DKK 500.000   Max. længde på 9 måneder

8. STARTFASE

I samarbejde med TTO medarbejder fastlægges i startfasen en plan for projektet, samt der vil blive afholdt midtvejsevaluering af projektet med TTO. Formålet er at sikre styring til den ønskede teknologimodning og deraf kommercialisering. 

9. SLUTFASE

I slutfasen vurderes det, om projektets milestones er opnået - Er målet for Proof of Concept opnået? Økonomiopfølgning redegøres for af ansøgeren af Proof of Concept midler. Der skal ikke laves nogen decideret forskningsmæssig slutrapport.

Sideløbende med Proof of Concept søges opfindelserne aktivt kommercialiseret.

                                                                     Gå til toppen af siden