Proof of Concept

AAU Proof of Concept

AAU modtager 50-70 nye opfindelser hvert år, som aktivt søges kommercialiseret. AAU har en af de højeste succesrater blandt danske universiteter for nyttiggørelse af forskning, og AAU Proof of Concept skal bidrage til fortsat at sikre dette, samt til at sikre, at flere forskningsresultater på tværs af alle hovedområder søges kommercielt nyttiggjort.

BAGGRUND FOR PROOF OF CONCEPT

Historisk set har ca. 10-15 opfindelser per år på Aalborg Universitet et stort kommercielt potentiale, men er samtidigt meget tidlige i processen. De skal derfor modnes og dokumenteres yderligere, for at kunne afsættes til virksomheder og/eller danne baggrund for forskningssamarbejde. Det ses ofte, at private virksomheder og investorer er tilbageholdende med at investere i tidlige universitetsopfindelser grundet den høje risiko.

Som led i AAU's strategi for 2022 og fremad, er der bevilget midler til en selvstændig AAU Proof of Concept-ordning. Med start primo 2018 har denne ordning til formål at lukke dele af det finansieringsgab, der er for modning af forskningsresultater og dermed sikre, at AAU forsat har succes med nyttiggørelse af forskning gennem fokus på både opfindelser, software og perspektivrige forskningsresultater i øvrigt.

FormålET PÅ AAU

Aalborg Universitet har et mål om at øge antallet af succesfulde kommercialiseringer. AAU Proof of Concept skal derfor køre efter et industri-nært koncept, som skal:

 1. Sikre midler til modning og dokumentation af tidlig, men lovende teknologi og forskningsresultater.
 2. Flytte teknologien til et stadie, hvor investorer og virksomheder kan tage over, så tidlige opfindelser og forskningsresultater med stort potentiale kan kommercialiseres.

Næste ansøgningsdeadline ER D. 15. SEP  2022

DOWNLOAD AAU POC ANSØGNINGSSKEMA HER

Har du spørgsmål til AAU Proof of Concept, så send venligst en e-mail til Jens Frede Rasmussen fra AAU Forskningsinnovation på jfr@adm.aau.dk.

Oversigt - AAU Proof of Concept

 • +

  Ansøgning og deadlines

  I samarbejde med AAU Forskningsinnovation udfyldes et ansøgningsskema.

  NB: Som led i den nye AAU strategi udarbejdes der pt. ansøgningsrunder for 2022.

  Deadlines for ansøgninger i 2022

  D. 10. maj 2022

 • +

  Brug af midler

  • Frikøb af forskere, ph.d. og videnskabelige assistenter fra undervisning og forskning, så de i en periode kan koncentrere sig om at udvikle deres opfindelse.
  • Ansætte projektmedarbejdere, der kan arbejde fokuseret med opfindelsen sammen med forskerne.
  • Anskaffelse, drift eller leje af nødvendigt apparatur og materialer.
  • Rejseudgifter for eget personale og eksterne konsulenter.
  • Køb af eksterne ydelser – feasibility-studier, forsøg, udvikling af prototyper, markedsundersøgelser, udarbejdelse af forretningsplan, etc. og til at inddrage ekstern assistance til markedsvurdering og kommercialisering af opfindelsen.  
 • +

  Budget og medfinansieringskrav

  Budget for AAU Proof of Concept er op til 6 DKK mio. kr. pr. år (op til 12 store / 60 mindre projekter op til DKK 500.000 / 100.000 pr. opfindelse).

  Bemærk
  AAU Proof of Concept ansøgniner skal finansieres 50% af fakultetet og 50% af instituttet. Selve programmet administreres og drives af AAU Forskningsinnovation. Dette betyder, at du som ansøger skal søge om budgetgodkendelse hos fakultetet og instituttet for at kunne søge AAU Proof of Concept midler.

 • +

  Hvad kan der søges?

  Type 1 Projekt

  Formålet med type 1 projekt kan eksempelvis være afhjælpe præciseringen for at begrænse tekniske og kommercielle risici af en opfindelse.

  Type 1 projekter kan søge om midler på op til 100.000 kr. for en projektlængde på maksimum 6 måneder.

  Type 2 projekt

  Type 2 projekt omfatter aktiviteter til at udvikle, kvalitetskontrollere og verificere. Sagt med andre ord til modning og dokumentation af en opfindelses teknologiske og kommercielle potentiale. Pengene kan fx bruges til at lave tekniske forsøg og prototypetest med henblik på at dokumentere potentialet i en ny teknologi og til at afdække anvendelsesmuligheder og markedspotentiale, til udvikling af forretningsmodel og til at engagere kommercielle partnere i videreudviklingen af en ny forskningsbaseret opfindelse.

  Type 2 projekt kan søge om midler op til 500.000 DKK for en projektperiode på maksimum 9 måneder.

  Generelt gælder det for ansøgningerne, at disse ikke er begrænset til kun disse midler. Såfremt at ansøgningerne kan suppleres af yderligere eksterne midler/fonde, hvis der er adgang til sådanne, vil blive behandlet ansøgningsmæssigt på samme niveau som dem uden yderligere eksterne midler.

  Særligt vedrørende ikke IP-Beskytbare opfindelser

  AAU Proof of Concept har årligt afsat op til 10% af midlerne særligt til ikke IP-beskytbare opfindelser. Samme krav om medfinansiering gælder disse typer af opfindelser.

 • +

  Hvad og hvem kan søge?

  Midler kan søges af alle AAU ansatte ift.:

  • Opfindelser
  • Software
  • Forskningsresultater der ikke kan IP-beskyttes som opfindelser 

  Ovenstående, der søges PoC midler til, skal opfylde formaliakrav som er:

  1. AAU råder 100% rettighederne over, eller
  2. 3. parts rettigheder skal overdrages til AAU for at kunne komme i betragtning til PoC midler,
  3. Særlig for ikke IP-beskytbare opfindelser: Der skal indgåes en aftale om overdragelse dele af opfindelsens ejendom til AAU før Proof of Concept midler kan bevilliges. 
  4. Have en konkret virksomhed / partners interesse. Som regel vil der være tale om et Letter of Intent/Interest (se afsnit om interessetilkendegivelse) som er vedlagt i forbindelse med ansøgningen.

  Sluttelig skal ejerskab af IP rettigheder være fastslået på ansøgningstidspunktet.

  Ansøgninger laves i fællesskab med Patent & Kommercialisering ved AAU Innovation.  

 • +

  Interessetilkendegivelse

  I forbindelse med PoC projekter, modner vi forskningsbaserede opfindelser så virksomheder, innovationsmiljøer og venturekapital virksomheder kan få interesse i at bringe opfindelserne videre til nye/forbedrede produkter, via licens, patent køb og spin-out selskaber sammen med AAU.

  Interessetilkendegivelser fra virksomheder i forbindelse med ansøgning om midler, skal vise at der allerede nu er kommerciel interesse i slutproduktet.

  En god interessetilkendegivelse indeholder bl.a.

  • Interesse i opfindelsen fra virksomheden, perspektiveret mod det markedspotentiale virksomheden ser, set i forhold til det/de produkter virksomheden leverer/producerer.
  • Specifikke teknisk krav til hvad der skal være opfyldt for at virksomheden vil licensere/købe rettigheder hhv. være med i spin-out selskab.

  Eksempler på Letter of Interest / Intent kan ses her.