Hvad er en opfindelse?

Opfindelse

En opfindelse er et forskningsresultat, som potentielt kan udnyttes kommercielt. Opfindelsen kan patenteres, når den opfylder patentlovgivningens kriterier for patenterbarhed. Et patent er en form for ejendomsret til opfindelsen (et retsdokument), som beskytter opfindelsen og patenthaver. Det giver patenthaver ret til at forhindre eller tillade andre at udnytte opfindelsen i en tidsbegrænset periode, typisk i 20 år.

Der er fire kriterier for, at en opfindelse kan patenteres

1. Opfindelseshøjde

Opfindelsen skal have opfindelseshøjde. Det vil sige, at den skal ligge ud over det, der er nærliggende for en gennemsnitsfagmand på området.
At en opfindelse har opfindelseshøjde vil sige, at den adskiller sig væsentligt fra den nærmest beslægtede teknik, der er kendt på patentansøgningens indleveringsdato. Som dokumentation for opfindelseshøjde kan der henvises til, at der med opfindelsen opnås særlige tekniske fordele såsom større produktionshastighed eller større udbytte – f.eks. illustreret med sammenligningsforsøg.

2. Nyhedsværdi

Opfindelsen skal have objektiv nyhed og må ikke i forvejen være kendt i tilgængelig form fra noget sted i verden.

3. Industriel anvendelighed

Opfindelsen skal kunne anvendes industrielt, og opfinder skal kunne beskrive, hvordan andre kan reproducere opfindelsen.
Kravet om industriel anvendelighed indebærer, at opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt. Industriel udnyttelse er ikke begrænset til industri i snæver forstand, men omfatter også udnyttelse inden for landbrug, skovbrug og fiskeri.

4. Indenfor patentlovgivningen

Opfindelsen må ikke være af en sådan art, som er undtaget fra patentering i patentlovgivningen.  

Hvad kan skade nyhedsværdien af en opfindelse?

En opfindelse kan miste sin karakter af nyhed, og dermed potentiel kommerciel værdi, på flere forskellige måder. F.eks. ved:

 • Upload på VBN
 • Offentliggørelse af artikel
 • Offentliggørelse af eksamensprojekt
 • Indlevering af ph.d. afhandling til bedømmelse
 • Udlevering af abstract
 • Foredrag/forelæsning for en ubestemt kreds (en ubestemt kreds kan være ganske lille - ned til én person - når blot én person i kredsen ikke er bundet af forpligtelse til at hemmeligholde oplysningerne)
 • Videnskabelige posters
 • Fremvisning eller omtale af opfindelsen for en ubestemt kreds
 • Salg
 • Sløset opbevaring, som gør opfindelsen tilgængelig for en ubestemt kreds
 • Fjernsynsudsendelse
 • Radioudsendelse

Hvad skader ikke nyhedsværdien af en opfindelse?

En opfindelses karakter af nyhed ødelægges ikke af f.eks.:

 • Omtale under hemmeligholdelse
 • Fremvisning under hemmeligholdelse
 • Indsendelse af et fortroligt manuskript
 • Indsendelse af fortrolig støtteansøgning
 • Fortrolig samtale med rådgivere

I praksis giver indsendelse af fortrolige manuskripter sjældent anledning til større problemer alene af den grund, at der ofte vil gå et stykke tid fra manuskriptet indsendes til det publiceres. En patentansøgning vil normalt kunne udformes og indleveres i dette tidsrum.

Hvilke opfindelser kan ikke patenteres?

Patentlovens undtagelsesbestemmelser er forholdsvis få og specifikke. Der er imidlertid visse typer opfindelser, som ikke kan patenteres. I landenes respektive patentlove fremgår det hvilke bestemmelser, der fastlægger reglerne for dette. F.eks. er visse metoder til terapeutisk og kirurgisk behandling undtaget fra patentering i Europa, men ikke i USA.