AAU logo

Proof of Concept

AAU Proof of Concept

 

Seneste nyt:

Næste ansøgningsdeadline er d. 4 juni 2019. 

Proof of Concept

Baggrund for Proof of Concept

AAU modtager 50-70 nye opfindelser hvert år, som aktivt  søges kommercialiseret. AAU har en af de højeste succesrater blandt danske universiteter for nyttiggørelse af forskning, og AAU Proof of Concept skal bidrage til fortsat at sikre dette, samt til at sikre at flere forskningsresultater på tværs af alle hovedområder, søges kommercielt nyttiggjort.

Historisk set har ca. 10-15 opfindelser per år på Aalborg Universitet et stort kommercielt potentiale, men er samtidig meget tidlige. De skal modnes og dokumenteres yderligere, for at kunne afsættes til virksomheder og/eller danne baggrund for forskningssamarbejde. Det ses ofte at private virksomheder og investorer er tilbageholdende med at investere i tidlige universitetsopfindelser, grundet den høje risiko.

Som led i strategipulje 2, blev der bevilget midler for perioden 2018-2021, og på baggrund af dette har AAU Innovation udarbejdet et koncept for en selvstændig AAU Proof of Concept-ordning. Med start primo 2018 skal denne ordning lukke dele af det finansieringsgab, der er for modning af forskningsresultater, og sikre at AAU forsat har succes med nyttiggørelse af forskning, gennem fokus på både opfindelser, software og perspektivrige forskningsresultater i øvrigt. AAU Proof of Concept er forankret i AAU Viden for Verden strategi pkt. 9.2.

Formål

AAU vil øge antallet af succesfulde kommercialiseringer. AAU Proof of Concept skal derfor køre efter et industri-nært koncept, som skal:

 • Sikre midler til modning og dokumentation af tidlig, men lovende teknologi og forskningsresultater,
 • Flytte teknologien til et stadie, hvor investorer og virksomheder kan tage over, så tidlige opfindelser og forskningsresultater med stort potentiale kan kommercialiseres.

Hvad og hvem kan søge?

Midler kan søges af alle AAU ansatte ift.:

 • Opfindelser
 • Software
 • Forskningsresultater der ikke kan IP-beskyttes som opfindelser 

Ovenstående, der søges PoC midler til, skal:

 1. AAU råde 100% rettighederne til, eller
 2. 3. parts rettigheder skal overdrages til AAU for at kunne komme i betragtning til PoC midler,
 3. Særlig for ikke IP-beskytbare opfindelser: Der skal indgåes en aftale om overdragelse dele af opfindelsens ejendom til AAU før Proof of Concept midler kan bevilliges. 
 4. Have en konkret virksomhed / partners interesse. Som regel vil der være tale om et Letter of Intent/Interest (se afsnit om interessetilkendegivelse) som er vedlagt i forbindelse med ansøgningen.

Sluttelig skal ejerskab af IP rettigheder være fastslået på ansøgningstidspunktet.

Ansøgninger laves i fællesskab med Patent & Kommercialisering ved AAU Innovation.  

Interessetilkendegivelse:

I forbindelse med PoC projekter, modner vi forskningsbaserede opfindelser så virksomheder, innovationsmiljøer og venturekapital virksomheder kan få interesse i at bringe opfindelserne videre til nye/forbedrede produkter, via licens, patent køb og spin-out selskaber sammen med AAU.

Interessetilkendegivelser fra virksomheder i forbindelse med ansøgning om midler, skal vise at der allerede nu er kommerciel interesse i slutproduktet.

En god interessetilkendegivelse indeholder bl.a.

 • Interesse i opfindelsen fra virksomheden, perspektiveret mod det markedspotentiale virksomheden ser, set i forhold til det/de produkter virksomheden leverer/producerer.
 • Specifikke teknisk krav til hvad der skal være opfyldt for at virksomheden vil licensere/købe rettigheder hhv. være med i spin-out selskab.

Eksempler på Letter of Interest / Intent kan ses her

Hvordan søger man?

I samarbejde med Patent & Kommercialisering udfyldes ansøgningsskema.

Deadlines for ansøgninger i 2019: 5 marts, 3. juni og 30 september. 

Op til 2 uger efter deadline for ansøgning, vil ansøgeren blive kontaktet med enten et tilbud om at komme til pitchrunde hos Proof of Concept boardet eller med et begrundet afslag for ansøgningen.

 

Midlerne kan bruges til:

 • Frikøb af forskere, ph.d. og videnskabelige assistenter fra undervisning og forskning, så de i en periode kan koncentrere sig om at udvikle deres opfindelse.
 • Ansætte projektmedarbejdere, der kan arbejde fokuseret med opfindelsen sammen med forskerne.
 • Anskaffelse, drift eller leje af nødvendigt apparatur og materialer.
 • Rejseudgifter for eget personale og eksterne konsulenter.
 • Køb af eksterne ydelser – feasibility-studier, forsøg, udvikling af prototyper, markedsundersøgelser, udarbejdelse af forretningsplan, etc. og til at inddrage ekstern assistance til markedsvurdering og kommercialisering af opfindelsen.  

Budget & Medfinansieringskrav

Budget for AAU Proof of Concept er op til 6 DKK mio. kr. pr. år (op til 12 store / 60 mindre projekter op til DKK 500.000 / 100.000 pr. opfindelse)

AAU Proof of Concept kræver, at ansøgninger har 2/3 medfinansiering.

Resterende 1/3 kommer fra AAU Innovation.

Denne 2/3 medfinansiering skal komme fra institut / fakultet / ekstern finansiering.

Hvorledes denne 2/3 er fordelt mellem disse tre parter er op til ansøgeren, og ikke AAU Proof of Concept.

Et eksempel på samfinansiering kan være frikøb af timer for forskeren. 

Hvad kan der søges ?

Type 1 Projekt

Formålet med type 1 projekt kan eksempelvis være afhjælpe præciseringen for at begrænse tekniske og kommercielle risici af en opfindelse.

Type 1 projekter kan søge om midler på op til 100.000 kr. for en projektlængde på maksimum 6 måneder.

Type 2 projekt

Type 2 projekt omfatter aktiviteter til at udvikle, kvalitetskontrollere og verificere. Sagt med andre ord til modning og dokumentation af en opfindelses teknologiske og kommercielle potentiale. Pengene kan fx bruges til at lave tekniske forsøg og prototypetest med henblik på at dokumentere potentialet i en ny teknologi og til at afdække anvendelsesmuligheder og markedspotentiale, til udvikling af forretningsmodel og til at engagere kommercielle partnere i videreudviklingen af en ny forskningsbaseret opfindelse.

Type 2 projekt kan søge om midler op til 500.000 DKK for en projektperiode på maksimum 9 måneder.

Generelt gælder det for ansøgningerne, at disse ikke er begrænset til kun disse midler. Såfremt at ansøgningerne kan suppleres af yderligere eksterne midler/fonde, hvis der er adgang til sådanne, vil blive behandlet ansøgningsmæssigt på samme niveau som dem uden yderligere eksterne midler.

Særligt vedrørende ikke IP-Beskytbare opfindelser:

AAU Proof of Concept har årligt afsat op til 10% af midlerne særligt til ikke IP-beskytbare opfindelser. Samme krav om medfinansiering gælder disse typer af opfindelser.

Deadlines for ansøgning

AAU Proof of Concept har start primo 2018 med afslutning i 2021.

Der er planlagt 3 ansøgningsrunder per år.

Deadlines er som følger for ansøgninger i 2019:

 • 5 marts 2019 med pitch d. 19 marts

 • 4 juni 2019   med pitch d. 13 juni 

 • 30 september 2019 med pitch d. 9 oktober 

 

 

 

Resultatopfølgning:

Projekter som bevilliges midler, skal mundtligt gennemgå planen for projektet i opstartsfasen for PoC med en TTO medarbejder.

Projektet skal ligeledes have en halvvejs afrapportering med en medarbejder fra Patent og Kommercialisering. Dette er for at sikre en fremdrift mod målopnåelse af Proof of Concept projektet.

Sluttelig skal der skriftelig redegøres for brugen af midlerne. Det er ansøgeren selv, som er ansvarlig for den økonomiske opfølgning.

Hvorfor skal ovenstående ske? Fordi resultaterne skal:

 • Dokumenteres og evalueres løbende, og
 • Anvendes aktivt til kommercialisering igennem hele projektet.

Opfølgning:

 • Økonomi-opfølgning redegøres for af ansøgeren af Proof of Concept midler.
 • Resultat opfølgning: Er projektets milestones opnået? Er målet for Proof of Concept opnået?
 • Der skal ikke laves nogen decideret forskningsmæssig slutrapport.

Proof of Concept Forløb

Nedenstående forklarer hvorledes AAU Proof of Concept forløb vil udfolde sig.

PoC skal bringe opfindelser til et nyt modningsstadie. Tidlig teknologi er svært at afsætte, da teknologien ofte ikke er bevist.

 

1) Formalia:

 • AAU råde 100% rettighederne til, eller
 • 3. parts rettigheder skal overdrages til AAU for at kunne komme i betragtning til PoC midler
 • Særlig for ikke IP-beskytbare opfindelser: Der skal indgåes en aftale om overdragelse dele af opfindelsens ejendom til AAU før Proof of Concept midler kan bevilliges. 
 • Have en konkret virksomhed/ partners interesse. Et Letter of Intent/Interest.

2) Vurdering indenfor 5 områder: Markedsforhold, Patentets styrke, Teknologi beskrivelse, Projektets plan/struktur/budget & Person/Opfindere. (Patentets styrke ses bort fra såfald at der er tale om ikke-IP beskyttet opfindelse)

PoC Boardets eksterne medlemmer vil bestå af erfarne erhvervsfolk med kompetencer inden for primært energi, teknik, biotech, medtech, produkt- og forretningsudvikling.

3) Samlet vurdering af 5 områder + ingen kritiske mangler + umiddelbar tiltro til PoC kan føre opfindelsen videre

4) Opfinder præsenterer på 15 minutter konceptet, og denne pitch afsluttes med en 30 min spørgerunde fra boardet, både ift. præsentationen men også ift. ansøgningen.

5) Boardet bliver herefter enige om hvilke opfindelser de tror mest på, baseret på vurdering af de 5 området + præsentation og spørgerunde, og bevilliger midler til gennemførelse af et Proof of Concept.

6) PoC bevillingstyper:

Type 1 projekt    Max. DKK 100.000   længde 6 måneder 

Type 2 projekt    Max. DKK 500.000   længde 9 måneder

7) I samarbejde med TTO medarbejder fastlægges i startfasen en plan for projektet, samt der vil blive afholdt midtvejsevaluering af projektet med TTO. Formålet er at sikre styring til den ønskede teknologimodning og deraf kommercialisering. 

8) Resultat opfølgning: Er projektets milestones opnået? Er målet for Proof of Concept opnået?

Økonomi-opfølgning redegøres for af ansøgeren af Proof of Concept midler.  

Der skal ikke laves nogen decideret forskningsmæssig slutrapport.

 

Sideløbende med Proof of Concept søges opfindelserne aktivt kommercialiseret

                                                                     Gå til toppen af siden